Uue ehitusseadustikuga kehtestatavad nõuded väikeehitistele

Suvel kehtima hakkava ehitusseadustiku alusel muutub suurel määral väikeehitiste mõiste ning ehitusteatise ja kasutusteatise menetlus. Eesmärk on vähendada kohaliku omavalitsuse halduskoormust hoonete püstitamisel, mille puhul pole vaja väljastada ehitus- ja kasutusluba.

Ehitusseadustikus kaotatakse väikeehitise mõiste. Selle asemel on seaduses esitatud tabelid, mis eristavad ehitiste liigid ehitisealuse pinna ja kõrguse alusel. Lisaks eristatakse elamu ja selle teenindamiseks vajaliku hoone ning mitteelamu.

Elamu on hoone, mille üldpinnast vähemalt 20% on ette nähtud alaliseks elamiseks.

Siinkohal tuleb märkida, et ehitisealuse pinnaga kuni 20 ruutmeetrit ja kuni 5 m kõrge, elamu teenindamiseks vajaliku hoone (nt sauna) ehitamiseks pole vaja esitada ei ehitus- ega ka kasutusteatist. Kummalisel kombel säilib teatiste esitamise kohustus sama suure mitteelamu puhul.

Mitteelamu on hoone, mille kasulikust pinnast alla poole moodustavad eluruumid.

Ehitisealuse pinnaga 20–60 ruutmeetrit ja kuni 5 m kõrge hoone rajajal tuleb aga alati arvestada nii ehitus- kui ka kasutusteatise esitamise kohustusega ning sellise ehitise puhul nõutakse uue seaduse kohaselt alati ka ehitusprojekti. Küll aga piisab teatistest nimetatud suurusega ehitise ümberehituse ja laiendamise korral.

Mis on ehitus- ja kasutusteatis?

Ehitusteatis on ehitustegevusest teavitamine veebis. See dokument hakkab asendama praegu kehtiva ehitusseaduse järgset kohaliku omavalitsuse kirjalikku nõusolekut väikeehitise püstitamiseks.

Ehitusteatis hakkab kajastama sama infot, mis praegu tuleb esitada kohaliku omavalitsuse kirjaliku nõusoleku taotluses.

Omavalitsus peab ehitusteatise menetlema 10 tööpäeva jooksul alates esitamisest. Kui selle aja jooksul ei ole kohalik omavalitsus lisanõudeid esitanud, võib teatise esitaja asuda hoonet püstitama. Tõsi, kui haldusorgan esitab selle aja jooksul teatise esitajale lisatingimusi, pikeneb menetlus 30 päeva võrra.

Kasutusteatis on veebipõhine teavitus ehitise kasutuselevõtuks, mis hakkab asendama väikeehitise kasutusluba.

Kasutusteatis hakkab kajastama üldist infot ehitise ja ehitaja kohta. Ehitusseadustik näeb ka kasutusteatisele ette 10 päevase menetlustähtaja, mille jooksul võib kohalik omavalitsus esitada lisatingimusi. Kui neid ei esitata, võib ehitise kasutusele võtta.

Ehitus- ja kasutusteatist saab hakata esitama ehitusregistri kaudu: https://www.ehr.ee

Võrreldes kehtiva ehitusseadusega tuleb ehitusseadustiku puhul nentida, et väikeehitise puhul, mille ehitamiseks tuleb praegu ehitusseaduse kohaselt taotleda kohaliku omavalitsuse kirjalikku nõusolekut, tuleb uue seaduse jõustumisel koos ehitusteatisega esitada ka hoone ehitusprojekt. Samuti tuleb ehitise kasutuselevõtu puhul arvestada kasutusteatise esitamise kohustusega.

Seadusandjate seisukoht on, et muudatused suurendavad kohalike omavalitsuste informeeritust ehitustegevusest ning ehitajatele peaksid muudatused tagama senisest kiirema ja mugavama menetluse. Kas see ka praktikas nii on, näeme hiljem.

Alusartikkel: http://www.ehitusuudised.ee/uudised/2015/05/05/vaikeehitistele-toob-ehitusseadustik-uut-tuupi-menetlused